Jewellerydesign Marie-Bénédicte <br/> Eekhout 16 <br/> 9000 Gent <br>BE 0589 872 044

Algemene voorwaarden - Terms of condition

Algemene Voorwaarden Jewellerydesign Marie-Bénédicte
Artikel 1.
De rechtsverhouding tussen Jewellerydesign Marie-Bénédicte, (hierna “Marie-Bénédicte de Schryver” genoemd), gevestigd te 9000 Gent, Eekhout 16, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0589 872 044, en de Klant, wordt beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). Contactgegevens: Marie-Bénédicte de Schryver, tel: 00 32 (0) 9 324 56 45, info@mariebenedicte.com
Artikel 2.
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op elke verkoop, elke herbewerking van bestaande materialen of juwelen van de klant en het repareren van juwelen. De overeenkomst komt tot stand: • Ingeval van betaling door de koper van een juweel via de online shop • Ingeval van de aanvaarding door Marie-Bénédicte de Schryver van het door de klant geplaatste order, gevraagde bijzondere opdracht of gevraagde reparatie De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing van zodra de klant een order plaatst, een bijzonder opdracht of reparatie vraagt. Hierdoor erkent de Klant uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren. Hoewel Marie-Bénédicte de Schryver er alles aan doet om de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Marie-Bénédicte de Schryver het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen te annuleren.
Artikel 3.
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en steeds inclusief B.T.W. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. De vermelde prijzen op de website en in de online shop gelden op moment van publicatie op de site, deze prijzen zijn onderhevig aan prijsschommelingen omwille van de fluctuaties van prijs in de edelmetalen en stenen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn een goede indicatie, maar kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De prijzen voor een order, bijzondere opdracht of herbewerking en reparatie is de 21% BTW opgenomen in de offerte. Voor een opdracht, vanaf het moment van aanvaarding van de offerte, wordt 50% van de te factureren prijs vooraf betaald via overschrijving. Het saldo van de prijs is verschuldigd vooraleer de Klant de creatie komt ophalen en zonder dewelke geen ophaling kan gebeuren. Alle betalingen gebeuren via overschrijving of kredietkaart. Alle betalingen moeten op voorhand gebeuren. Bij aankoop via de webshop worden de leveringskosten afzonderlijk aangerekend.
Artikel 4.
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Marie-Bénédicte de Schryver beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Marie-Bénédicte de Schryver zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te eisen. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Marie-Bénédicte de Schryver.
Artikel 5.
Voor bijzondere opdrachten na herbewerkingen van bestaande materialen en/of juwelen die de Klant met het oog op het uitvoeren van de opdracht/herbewerking/reparatie in het beheer van Marie-Bénédicte de Schryver achterlaat, wordt dit juweel/materiaal beschreven. Het achtergelaten door de Klant van een bestaand juweel/edelsteen/materiaal kan niet aanzien worden als een afbetaling.
Artikel 6.
De levering van de bestelling kan tot 4 à 12 weken na betaling plaatsvinden. De Klant komt de bestelling afhalen bij Marie-Bénédicte de Schryver, behoudens andere afspraak. Bij de bestelling van juwelen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
Juwelen besteld in de webshop die in voorraad zijn worden binnen een termijn van twee werkdagen tot maximum 3 weken verzonden.
Artikel 7.
De Klant kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht gezien het gaat om juwelen die specifiek voor een persoon zijn bestemd zijn en omdat de juwelen vervaardigd zijn met edelmetalen en stenen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed.
Artikel 8.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Enkel de stukken uit de collectie (dus geen op maat gemaakte juwelen, trouwringen en verlovingsringen) die niet gedragen zijn en in hun oorspronkelijke verpakking zijn, kunnen binnen de 14 dagen ingewisseld worden. De inwisseling kan enkel voor een stuk met dezelfde waarde.
Oorringen kunnen niet ingewisseld worden omwille van hygiënische reden. De Klant dient contact op te nemen met Marie-Bénédicte de Schryver en het artikel op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan Marie-Bénédicte de Schryver. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Marie-Bénédicte de Schryver zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan. Nadien vervalt elk recht op herstelling en/of vervanging.
Bij aankoop van een handgemaakt juweel van Marie-Bénédicte de Schryver heeft de klant recht op twee jaar garantie. Deze garantie is enkel geldig wanneer de schade is ontstaan als gevolg van geborgen gebreken of constructiefouten aan het desbetreffende product. De herstelling of wissel van het product is dan ook voor de rekening van Marie-Bénédicte de Schryver. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. In dat geval wordt de herstelling, indien gewenst, doorgerekend aan de klant.
Artikel 9.
Elke klacht moet binnen de 14 dagen na leveringsdatum, via aangetekend schrijven met bijhorende foto’s van het juweel gemeld worden.
Artikel 10.
In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.
Bij betwistingen kan de consument contact opnemen met het Online Dispute Resolution-platform. Dit is dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

General Terms and Conditions for Jewellerydesign Marie-Bénédicte
Article 1.
The legal relationship between Jewellerydesign Marie-Bénédicte, (hereinafter referred to as “Marie-Bénédicte de Schryver”), established at 9000 Gent, Eekhout 16, registered with the KBO under number BE 0589 872 044, and the Customer, is governed by these Terms and Conditions, the order form , the invoices and any special conditions (hereinafter jointly referred to as ‘the Agreement’).
Contact: Marie-Bénédicte de Schryver, tel: 00 32 (0) 9 324 56 45, info@mariebenedicte.com
Article 2.
These Terms and Conditions apply to every sale, any refurbishment of existing materials or jewellery of the customer and the repair of jewellery.
The agreement includes:
• In case of payment by the buyer of a jewel through the online shop
• In case of acceptance by Marie-Bénédicte de Schryver, of the order placed by the customer, requested special assignment or requested repair
The General Terms and Conditions apply as soon as the customer places an order, requesting a special order or repair. As a result, the Customer explicitly acknowledges having read these conditions and approving them in full and without reservation.
Although Marie-Bénédicte de Schryver makes every effort to correctly present the information on the website, it is still possible that certain data contain errors. If a listing on the website contains an obvious mistake, Marie-Bénédicte de Schryver reserves the right to cancel any orders made on the basis of that manifested error.
Article 3.
All mentioned prices are expressed in EURO, and always including V.A.T.
All prices in the webshop are including V.A.T. The prices stated on the website and in the online shop apply at the time of publication on the site, these prices are subject to price fluctuations because of the fluctuations of price in the precious metals and stones. The indication of price only refers to the articles as described verbatim. The accompanying photos are a good indication, but can contain elements that are not included in the price.
For an order, from the moment of acceptance of the quotation, 50% of the price, to be invoiced, will be paid in advance by bank transfer or credit card. The balance of the price is due before the Customer collects the creation and without which no collection can take place.
All payments are made by bank transfer or credit card. All payments must be made in advance, prior to any work being executed.
For jewels ordered in the webshop the delivery costs are charged separately.
Article 4.
Without prejudice to the exercise of other rights available to Marie-Bénédicte de Schryver, in the event of non-payment or late payment from the date of default, the Customer shall owe interest of 10% per annum on the unpaid amount by operation of law and without notice of default. In addition, the Customer is legally and without notice of default a fixed compensation of 10% on the amount involved, with a minimum of 25 euros per invoice.
Notwithstanding the foregoing, Marie-Bénédicte de Schryver reserves the right to reclaim the non (fully) paid items. The delivered items remain the exclusive property of Marie-Bénédicte de Schryver until the moment of full payment by the Customer.
Article 5.
For special assignments after reworking of existing materials and / or jewelery that the Customer leaves behind in the management of Marie-Bénédicte de Schryver with a view to carrying out the assignment / reprocessing / repair, this jewel / material is described. The Customer’s left of an existing jewel / gem / material can not be considered as an installment.
Article 6.
Delivery of the order can take place up to four to twelve weeks after payment. The Customer will collect the order from Marie-Bénédicte de Schryver, unless otherwise agreed.
When ordering jewellery, the risk of loss, theft or damage during transport lies exclusively with the Customer, unless expressly provided otherwise.
Jewelry ordered in the webshop that is in stock will be provided within a period of two working days up to a maximum of 3 weeks.
Article 7.
The Customer can not invoke the right of withdrawal when ordering a bespoke piece of jewellery, that is specifically custom made for a person. As the jewels are made in precious metals and gemstones, the price of which is subject to fluctuations in the financial market on which the company has no influence.
Article 8.
In order to make use of the guarantee, the Customer must be able to present a proof of purchase. Customers are advised to keep the original packaging of the goods.
Only items from the collection, (this does not include bespoke jewellery pieces, engagementrings and weddingrings) which have not been worn and are in their original packaging can be exchanged within 14 days. The exchange can only be for a jewel with the same value.
Earrings can not be exchanged for hygienic reasons.
The Customer must contact Marie-Bénédicte de Schryver and return the article to Marie-Bénédicte de Schryver at his / her expense.
In determining a defect, the Customer must inform Marie-Bénédicte de Schryver as soon as possible. In any case, any defect must be within a period of 14 days after it has been determined. Afterwards, every right to repair and / or replacement lapses.

When you purchase a handmade jewel by Marie-Bénédicte de Schryver, the customer is entitled to two year warranty. This warranty is only valid when the damage has occurred as a result of salvaged defects or structural defects to the relevant product. The repair or exchange of the product is for the account of Marie-Bénédicte de Schryver.
The (commercial and/or legal) warranty is never applicable to defects that arise as a result of accidents, neglect, falls, use of the article in violation of the purpose for which it was designed, modifications or changes to the article, heavy-handed use, bad maintenance, or any other abnormal or incorrect use.
In that case, the repair, if required, passed on to the customer.
Every complaint must be reported by registered mail with accompanying photos of the jewel within seven days of the delivery date.
Article 10.
In case of disputes, only the courts of the judicial district of Ghent are competent.

In case of disputes, consumers can contact the Online Dispute Resolution platform. This is this is an internet platform set up by the European Commission with the aim of disputes arising from e-commerce to solve out of court.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show