Cart / 0 Items

Privacy

Privacy Disclaimer website
Jewellerydesign Marie-Bénédicte respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en dienstverlening. Jewellerydesign Marie-Bénédicte draagt op een betrouwbare wijze zorg voor de persoonlijke informatie die wordt verschaft.
De Privacy Disclaimer zal het volgende uitleggen:
• Hoe en waarom Jewellerydesign Marie-Bénédicte persoonsgegevens verwerkt.
• Uw rechten en hoe u er beroep op kan doen.
Verwerken van persoonsgegevens
Jewellerydesign Marie-Bénédicte, (Marie-Bénédicte de Schryver) haar galerie en atelier zijn gevestigd te Eekhout 16, 9000 Gent. Jewellerydesign Marie-Bénédicte is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die door de gebruiker/klant worden verschaft in kader van een aankoop/herbewerking in de winkel of via de webshop, worden verwerkt voor commerciële doeleinde, om zo doende een goede dienstverlening en klantenbeheer te kunnen verschaffen.
De persoonsgegevens die door de gebruiker worden verschaft in kader van de inschrijving voor evenementen en updates via mail, worden verwerkt voor commerciële doeleinde, met het oog op informatie te verschaffen over Jewellerydesign Marie-Bénédicte.
Deze gegevens zullen voor de duur van het contract worden bijgehouden en zolang de garantie van het product geldig is. Na levering van het product houdt Jewellerydesign Marie-Bénédicte uw gegevens bij voor minimum 2 jaar om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.
De soortgegevens die Jewellerydesign Marie-Bénédicte bijhoudt zijn persoonlijke -en financiële identificatiegegevens om u te allen tijde goed te kunnen helpen met de opvolgingen van uw bestellingen.
Deze gegevens worden door Jewellerydesign Marie-Bénédicte niet door verkocht aan derde partijen.
Rechten en klachten binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)
De klanten van Jewellerydesign Marie-Bénédicte hebben recht om te allen tijde beroep te doen op de rechten die zijn opgenomen in Belgische en Europese Wetgeving. Hiervoor kunnen ze contact opnemen met Jewellerydesign Marie-Bénédicte.
Mochten er klachten zijn m.b.t. de verwerking van de persoonsgegevens, kunt zich wenden tot de Privacy Commissie. Jewellerydesign Marie-Bénédicte vraagt bijkomend om ook met haar contact op te nemen, zodat zij dit gezamenlijk met u kan oplossen.
Surfgedrag
Cookies
Tijdens uw bezoek aan www.mariebenedicte.com kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Het gaat over tekst-bestanden die onthouden dat u, de bezoeker, al eens op de website bent geweest. Het opslaan van die bestanden, op uw apparaat, wordt enkel gedaan omwille van statistische redenen en het gebruik van de website te optimaliseren.
De ‘cookies’ worden enkel gebruikt voor de optimalisering van het gebruik van www.mariebenedicte.com en niet voor andere diensten.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen.

Privacy
Privacy Disclaimer website
Jewellerydesign Marie-Bénédicte respects the privacy of all users of its site and services, taking especial care of all personal information provided.
The Privacy Disclaimer will explain the following:
• How and why Jewellerydesign Marie-Bénédicte processes personal data
• Your rights
Processing personal data
Jewellerydesign Marie-Bénédicte – Marie-Bénédicte de Schryver, her gallery and studio – are located at Eekhout 16, 9000 Ghent, Belgium. Jewellerydesign Marie-Bénédicte takes careful responsibility of the processing of your personal data.
Personal data provided by the consumer in the context of a purchase/rework, either in store or via the webshop, are processed for commercial purposes, to ensure good service and customer management.
Personal data provided in connection with the registration for events and updates via e-mail will be processed for commercial purposes, to facilitate information about Jewellerydesign Marie-Bénédicte.This information will be kept for the duration of the contract, and/or the length of the product warranty. After delivery of any product, Jewellerydesign Marie-Bénédicte will keep customer’s details for minimum two years, in order to guarantee a good service.
The information Jewellerydesign Marie-Bénédicte maintains are personal and financial identification data, helping only with the follow-up of customer’s orders.
Jewellerydesign Marie-Bénédicte does not sell data information to Third Parties.
Rights and complaints within the General Data Protection Regulation (AVG / GDPR)
At any time, customers of Jewellerydesign Marie-Bénédicte have the right to appeal or complain, in relation to Belgian and European Legislation. For information on this, they can contact Jewellerydesign Marie-Bénédicte.
If the complaint concerns the processing of personal data, customers can contact the Privacy Commission. Jewellerydesign Marie-Bénédicte also requests that customers contact her, so that issues can be solved together.
Online Visibility
Cookies
During your visit to www.mariebenedicte.com ‘cookies’ can be stored on the hard drive of your computer, tablet or phone. These are files which remember if you, the visitor, have already been on the website. These files are saved on your device, for statistical purposes, and to optimize the use of the website.
These ‘cookies’ are only used for the optimization of www.mariebenedicte.com, and not for other services.
Google Analytics
This website uses Google Analytics. This is a web-analytics service, provided by Google Inc. Google Analytics uses ‘cookies’ to help analyze the website. The information generated by the ‘cookie’ about your use of the website (including your IP address) will be transferred to and by Google. Google uses this information to keep track of website use, to compile reports on website activity for website operators, and to offer other services relating to website activity and internet usage.
You can opt out of using ‘cookies’ by changing the appropriate settings in your browser.