Cart / 0 Items

Algemene voorwaarden - Terms of condition

Algemene Voorwaarden Jewellerydesign Marie-Bénédicte

Artikel 1.

De rechtsverhouding tussen Jewellerydesign Marie-Bénédicte, (hierna “Marie-Bénédicte de Schryver” genoemd), gevestigd te 9000 Gent, Eekhout 16, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0589 872 044, en de Klant, wordt beheerst door onderhavige Algemene Voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). Contactgegevens: Marie-Bénédicte de Schryver, tel: 00 32 (0) 9 324 56 45, info@mariebenedicte.com

Artikel 2.

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op elke verkoop, elke herbewerking van bestaande materialen of juwelen van de klant en het repareren van juwelen. De overeenkomst komt tot stand:

• Ingeval van betaling door de koper van een juweel via de online shop

• Ingeval van de aanvaarding door Marie-Bénédicte de Schryver van het door de klant geplaatste order, gevraagde bijzondere opdracht of gevraagde reparatie

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing van zodra de klant een order plaatst, een bijzonder opdracht of reparatie vraagt. Hierdoor erkent de Klant uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren. Hoewel Marie-Bénédicte de Schryver er alles aan doet om de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Marie-Bénédicte de Schryver het recht om eventuele orders op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen te annuleren.

Artikel 3.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en steeds inclusief B.T.W. Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. De vermelde prijzen op de website en in de online shop gelden op moment van publicatie op de site, deze prijzen zijn onderhevig aan prijsschommelingen omwille van de fluctuaties van prijs in de edelmetalen en stenen. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn een goede indicatie, maar kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bij de prijzen voor een order, bijzondere opdracht of herbewerking en reparatie is de 21% BTW opgenomen in de offerte. Voor een opdracht, vanaf het moment van aanvaarding van de offerte, wordt 50% van de te factureren prijs vooraf betaald via overschrijving. Het saldo van de prijs is verschuldigd vooraleer de Klant de creatie komt afhalen en zonder dewelke geen afhaling kan gebeuren. Alle betalingen gebeuren via overschrijving of kredietkaart. Alle betalingen moeten op voorhand gebeuren. Bij aankoop via de webshop worden de leveringskosten afzonderlijk aangerekend.

Artikel 4.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Marie-Bénédicte de Schryver beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Marie-Bénédicte de Schryver zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te eisen. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Marie-Bénédicte de Schryver.

Artikel 5.

Voor bijzondere opdrachten na herbewerkingen van bestaande materialen en/of juwelen die de Klant met het oog op het uitvoeren van de opdracht/herbewerking/reparatie in het beheer van Marie-Bénédicte de Schryver achterlaat, wordt dit juweel/materiaal beschreven. Het achterlaten door de Klant van een bestaand juweel/edelsteen/materiaal kan niet aanzien worden als een afbetaling.

Artikel 6.

De levering van de bestelling kan tot 4 à 12 weken na betaling plaatsvinden. De Klant komt de bestelling afhalen bij Marie-Bénédicte de Schryver, behoudens andere afspraak. Bij de bestelling van juwelen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Juwelen besteld in de webshop die in voorraad zijn worden binnen een termijn van twee werkdagen tot maximum 3 weken verzonden.

Artikel 7.

Herroepingsrecht: enkel de juwelen aangekocht via de webshop (dus geen op maat gemaakte juwelen of juwelen die volgens de wens van de Klant werden aangepast, trouwringen en verlovingsringen) kunnen binnen de 14 dagen geretourneerd worden. Uiterlijk binnen 14 dagen nadat Marie-Bénédicte de Schryver van uw beslissing in kennis werden gesteld, zal Marie-Bénédicte de Schryver de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Indien het juweel dat wordt geretourneerd beschadigd is, wordt een schadevergoeding gevorderd ter compensatie voor de waardevermindering die het juweel door de beschadiging ondergaan heeft.

Artikel 8.

Bij aankoop van een handgemaakt juweel van Marie-Bénédicte de Schryver heeft de klant recht op twee jaar garantie. Deze garantie is enkel geldig wanneer de schade is ontstaan als gevolg van verborgen gebreken of constructiefouten aan het desbetreffende product. De herstelling of wissel van het product is dan ook voor de rekening van Marie-Bénédicte de Schryver. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. In dat geval wordt de herstelling, indien gewenst, doorgerekend aan de klant.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Marie-Bénédicte de Schryver zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan, gemeld te worden. Nadien vervalt elk recht op herstelling en/of vervanging.

Artikel 9.

Elke klacht moet binnen de 14 dagen na leveringsdatum, via aangetekend schrijven met bijhorende foto’s van het juweel gemeld worden.

Artikel 10.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Bij betwistingen kan de consument contact opnemen met het Online Dispute Resolution-platform. Dit is een internetplatform opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

 

 


General Terms and Conditions for Jewellerydesign Marie-Bénédicte
Article 1.
The legal relationship between Jewellerydesign Marie-Bénédicte, (hereinafter referred to as “Marie-Bénédicte de Schryver”), established at 9000 Gent, Eekhout 16, Belgium, registered with the KBO under number BE 0589 872 044, and the Customer, is governed by these Terms and Conditions, the order form, the invoices and any special conditions (hereinafter jointly referred to as ‘the Agreement’).
Contact: Marie-Bénédicte de Schryver, tel: 00 32 (0) 9 324 56 45, info@mariebenedicte.com
Article 2.
These Terms and Conditions apply to every sale, any refurbishment of existing materials or jewellery of the customer and the repair of jewellery.
The agreement comes into order:
• In case of payment by the buyer of a jewel through the online shop
• In case of acceptance by Marie-Bénédicte de Schryver of the order placed by the customer, a requested special assignment or requested repair
The General Terms and Conditions apply as soon as the customer places an order, requests a special order or repair. As a result, the Customer explicitly acknowledges having read these conditions and approving them in full and without reservation.
Although Marie-Bénédicte de Schryver makes every effort to correctly present the information on the website, it is still possible that certain data contains errors. If a listing on the website contains an obvious mistake, Marie-Bénédicte de Schryver reserves the right to cancel any orders made, based on that manifest error.
Article 3.
All mentioned prices are expressed in EURO, and always include V.A.T.
All prices in the webshop are including V.A.T. The prices stated on the website and in the online shop apply at the time of publication on the site; these prices are subject to price fluctuations due to the fluctuations of price in the precious metals and stones. The indication of price only refers to the articles as described verbatim. The accompanying photos are a good indication, but can contain elements that are not included in the price.
For any order, from the moment of acceptance of the quotation, 50% of the price to be invoiced, will be paid in advance by bank transfer or credit card. The balance of the price is due before the Customer collects the creation and without which no collection can take place.
All payments are made by bank transfer or credit card. All payments must be made in advance, prior to any work being executed.
For jewels ordered in the webshop, the delivery costs are charged separately.
Article 4.
Without prejudice to the exercise of other rights available to Marie-Bénédicte de Schryver, in the event of non-payment or late payment from the date of default, the Customer shall owe interest of 10% per annum on the unpaid amount by operation of law and without notice of default. In addition, the Customer is legally and without notice of default, obliged to a fixed compensation of 10% on the amount involved, with a minimum of 25 euros per invoice.
Notwithstanding the foregoing, Marie-Bénédicte de Schryver reserves the right to reclaim the non (fully) paid items. The delivered items remain the exclusive property of Marie-Bénédicte de Schryver until the moment of full payment by the Customer.
Article 5.
For special assignments after reworking of existing materials and / or jewellery that the Customer leaves behind in the management of Marie-Bénédicte de Schryver in order to carry out the assignment / reprocessing / repair, this jewel or material needs to be described. Leaving behind an existing jewel / gem / material by the Customer, cannot be considered as an instalment or payment.
Article 6.
Delivery of the order will take place up to four to twelve weeks after payment. The Customer will collect the order from Marie-Bénédicte de Schryver, unless otherwise agreed.
When ordering jewellery, the risk of loss, theft or damage during transport lies exclusively with the Customer, unless expressly agreed otherwise.

Jewellery ordered in the webshop, which is in stock, will be provided within a period of two working days up to a maximum of 3 weeks.
Article 7.

Right of Revocation: only jewels from the webshop - this excludes bespoke jewellery, engagement rings and wedding rings tailor-made for a client - can be returned within 14 days.

At the latest within 14 days after Marie-Bénédicte de Schryver has been informed of your decision to apply the Right of Revocation, Marie-Bénédicte de Schryver will repay the original price including the delivery costs (excluding any additional costs as a result of your choice for a type of delivery other than the least expensive type of standard delivery used by Marie-Bénédicte de Schryver) using the same method of your initial payment.

If the returned jewel is damaged, an indemnification will be exacted to compensate for the depreciation of the jewel caused by the damage.

Article 8.
In order to make use of the guarantee, the Customer must be able to present a proof of purchase. Customers are advised to keep the original packaging of the goods.
In determining a defect, the Customer must inform Marie-Bénédicte de Schryver as soon as possible. In any case, any defect must be informed within a period of two months after it has been determined. Afterwards, every right to repair and / or replacement lapses.
When purchasing a handmade jewel by Marie-Bénédicte de Schryver, the customer is entitled to two year warranty. This warranty is only valid when the damage has occurred as a result of hidden defects or structural defects to the relevant product. The repair or exchange of the product is for the account of Marie-Bénédicte de Schryver.
The (commercial and/or legal) warranty is never applicable to defects that arise as a result of accidents, neglect, falls, use of the article in violation of the purpose for which it was designed, modifications or changes to the article, heavy-handed use, bad maintenance, or any other abnormal or incorrect use.

In that case, the repair, if required, passes on to the customer.
Every complaint must be reported by registered mail with accompanying photos of the jewel within seven days of the delivery date.
Article 10.
In case of disputes, only the courts of the judicial district of Ghent are competent.

In case of disputes, consumers can contact the Online Dispute Resolution platform. This is this is an internet platform set up by the European Commission with the aim of disputes arising from e-commerce to solve out of court.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show